Informes tècnics
S’efectuen tota classe de controls tècnics com, sonometries,
termografies, luxi metries, aïllaments tèrmics, aïllaments
acústics, i normatives en general .
Amb el corresponent informe tècnic,amb el resultat de la
prova realitzada.