Peritatges de maquinària
Es valora la maquinària d’acord amb el barem de màquines
noves o usades, en base a la seva antiguitat, el temps de
funcionament, la seva conservació i manteniment.

Es verifica si la màquina a valorar és obsoleta o no.

Control de càrregues financeres.