Taxació de finques
Edificis plurifamiliars, unifamiliars agrupats, aïllats, locals
comercials, industrials, etc.

Finques urbanes, industrials i rústiques.

Control de càrregues financeres.

Normativa ECO 805/2003.